ഫ്രാക്റ്റൽ‌വർ‌സ്

“നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കടലിൽ ഉറങ്ങാൻ”,  ക്രിസ്റ്റഫർ പ ol ലിനി സൃഷ്ടിച്ച “ഫ്രാക്റ്റൽ‌വേർ‌സ്” ഉം അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും ബാവാലി ജ്വല്ലറി സ്‌പെഷ്യാലിറ്റീസ്, ഇൻ‌കോർപ്പറേറ്റിന്റെ ലൈസൻസിന് കീഴിലുള്ള പ ol ലിനി ഇന്റർനാഷണൽ എൽ‌എൽ‌സിയുടെ പകർപ്പവകാശങ്ങളും വ്യാപാരമുദ്രകളുമാണ്.


3 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

3 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ